Caută

Politica GDPR
Euro Best Team

 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Actualizata la data de 25.09.2022

         OPERATORUL

          EURO BEST TEAM este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

          Date de identificare ale Operatorului EURO BEST TEAM:

     EURO BEST TEAM

Adresa: Str. Pitar Mos nr. 27, et. 1, sector 1, Bucuresti

Telefon : 0756056480

Email: office@eurobestteam.ro

Web : www.eurobestteam.ro

          I.CONFORMITATEA OPERATORULUI CU GDPR

          Datele dvs. personale sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

          EURO BEST TEAM a implementat si respecta GDPR, prelucrand in mod confidential, organizat, securizat si responsabil datele cu caracter personal.

          EURO BEST TEAM intelege importanta prelucrarii datelor intr-un mod adecvat, astfel ca la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.

          In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.

          In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

          Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o puteti transmite pe adresa de e-mail: office@eurobestteam.ro

          II. DEFINIREA UNOR TERMENI

          Date cu caracter personal –  inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

          Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

          Operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

          Persoana vizata – este persoana a carei date personale sunt prelucrate.

          Destinatar  –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia/caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

          III. VA CUNOASTEM SI VA RESPECTAM DREPTURILE

          DREPTUL LA INFORMARE – aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;

          DREPTUL DE ACCES LA DATE – aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

          DREPTUL LA RECTIFICARE – aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

          DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

          DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

          DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

          DREPTUL DE A VA ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aveti dreptul de a va adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

          DREPTUL LA OPOZITIE – aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

          DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

          IV. CE DATE VA PRELUCRAM

          Prin contactarea pe site accesand FORMULARUL DE CONTACT, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, cookies, IP, precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le funizati dvs., prin intermediul formularului de contact.

 • Prin CONTACTAREA TELEFONICA a Euro Best Team, prelucram vocea dvs., pe intreaga durata a convorbirii. EURO BEST TEAM nu inregistreaza, nu stocheaza si nu prelucreaza in niciun alt fel vocea.
 • La ACCESAREA SITE-ULUI eurobestteam.ro.ro sunt prelucrate Cookies. Pentru detalii, puteti consulta Politica de Cookies. EURO BEST TEAM respecta drepturile persoanelor vizate in privinta acceptarii Cookies, prin solicitarea consimtamantului si respectarea dreptului de opozitie, acolo unde utilizam Cookies specifice.
 • In unele situatii se prelucreaza si IP-UL DVS. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrata pentru o perioada scurta de timp de timp si este geocodata (transformata) in zone in care utilizatorul are acces. In situatia utilizarii tehnologiilor unor terte parti, nu avem acces la adresa dvs. de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terte, cu datele colectate in mod direct prin intermediul serverului propriu.
 • Pentru INSCRIEREA LA CURS colectam toate datele cu caracter personal ce se regasesc pe documentele obligatorii inscrierii (CI, certificat de nastere, diplome de studii, certificat de casatorie, hotarari de divort pentru dovada numelui) precum, dar fara a se limita la acestea: nume, prenume, CNP, data si locul nasterii, starea civila, informatii privind studiile, semnatura olografa si/sau electronica si conex prelucrarilor privind numele dvs., in situatia hotararilor de divort sunt prelucrate automat si date cu caracter personal ale altor persoane sau date ce tin de viata privata, fara ca acestea sa fie prelucrate intr-un alt scop decat cel al indeplinirii obligatiilor legale ale Euro Best Team, privind dovada numelui.
 • La accesarea unuia dintre BUTOANELE DE SOCIAL MEDIA INTEGRATE IN SITE sunt prelucrate date cu caracter personal prin intermediul tertelor parti, la accesarea acestora datele fiind prelucrate in conformitate cu politicile de prelucrare a datelor personale ale fiecarei platforme de Social Media. Folosim urmatoarele platforme de Social Media: Facebook, Instagram
 • Odata cu INSCRIEREA LA NEWSLETTER prelucram adresa de e-mail pe care ne-o furnizati.
 • Prin PARTICIPAREA LA CURS, in masura in care acesta se desfasoara online, suplimentar se prelucreaza vocea, imaginea si comportamentul, precum si orice alte date pe care le veti furniza in timpul sesiunilor de curs.

          V. IN CE SCOP PRELUCRAM DATE DVS.

          Toate datele sunt prelucrate in scopurile declarate initial si pentru care ati fost informat. Nu prelucram ulterior date cu caracter personal in scopuri incompatibile cu scopul initial.

 • IN SCOPUL INSCRIERII LA CURS sunt prelucrate urmatoarele date: CI, certificat de nastere, diplome de studii, certificat de casatorie, hotarari de divort pentru dovada numelui) precum, dar fara a se limita la acestea: nume, prenume, CNP, data si locul nasterii, starea civila, informatii privind studiile, semnatura olografa si/sau electronica si conex prelucrarilor privind numele dvs., in situatia hotararilor de divort sunt prelucrate automat si date cu caracter personal ale altor persoane sau date ce tin de viata privata, fara ca acestea sa fie prelucrate intr-un alt scop decat cel al indeplinirii obligatiilor legale ale Euro Best Team, privind dovada numelui.
 • IN SCOPUL INCHEIERII CONTRACTULUI sunt prelucrate urmatoarele date: numele, prenumele, adresa completa de domiciliu sau resedinta dupa caz, adresa de e-mail si numarul de telefon, CNP-ul si semnatura.
 • IN SCOPUL EMITERII FACTURII sunt prelucrate urmatoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu, date bancare.
 • IN SCOPUL CONTACTARII sunt prelucrate urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si vocea in situatia initierii unui apel telefonic.
 • IN SCOPUL PARTICIPARII LA CURS sunt prelucrate urmatoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail. numarul de telefon, vocea si imaginea.
 • IN SCOP DE MARKETING sunt prelucrate urmatoarele date: adresa de e-mail, numele si prenumele, datele prelucrate de furnizorii de servicii ale platformalor de social media sau servicii de marketing afiliate si acolo unde este cazul cookies.

          EURO BEST TEAM nu prelucreaza nicio categorie de date cu caracter personal in alte scopuri incompatibile cu scopurile stabilite initial si nu prelucreaza date cu caracter personal o perioada mai lunga de timp decat cea stabilita pentru prelucrarea acelei categorii de date cu caracter personal.

          VI. IN CE TEMEI VA PRELUCRAM DATELE

          Datele dvs. sunt prelucrate doar ca urmare a aplicarii unor temeiuri legale. Euro Best Team nu prelucreaza datele dvs. in afara temeiurilor declarate. Temeiurile prelucarii le puteti consulta mai jos, pentru fiecare scop declarat si categorie de date.

 • CONTRACTUL pentru categoria de date necesare contractarii cu operatorul Euro Best Team.
 • INTERESUL LEGITIM pentru prelucrarea Cookies, pentru contactare si pentru celelalte categorii de date in anumite situatii ce impun prelucrarea acestora, precum apararea dreptulor noastre, in scop probator si alte situatii similare.
 • OBLIGATIA LEGALA in situatia controalelor derulate de autoritati, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate, avizari si/sau acreditari/autorizari, monitorizati, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane.
 • CONSIMTAMANTUL este temeiul prelucrarii pentru comunicarile cu caracter comercial.

          VII. CARE ESTE FELUL PRELUCRARII DATELOR DVS.

          Datele dvs. sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restrictionare stergere sau distrugere la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate, acolo unde este cazul.

          Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare se face doar in masura in care societatea se afla in situatii precum controale ale autoritatiilor, declararea, documentarea si solutionarea unor incidente de securitate,  avizari si/sau acreditari/autorizari/monitorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral operatorul sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al operatorului EURO BEST TEAM.

          Prelucrarea vocii, in scopul comunicarii avand ca temei al prelucrarii relatia contractuala dintre parti si comunicarea este prelucrata doar pe perioada convorbirii, prin ascultare. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate. 

          Adresa de e-mail prelucrata in scopul comunicarii cu dvs. si transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, avand ca temei legal consimtamantul dvs. pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

          VIII. CARE ESTE DURATA PENTRU CARE VA PRELUCRAM DATELE

 • Datele cu caracter personale pe care ni le furnizati telefonic sau prin intermediul formularului de contact, sunt prelucrate pentru o perioada de 3 ani pentru orice date colectate pe site prin acest formular, ce nu se materializeaza intr-un contract, cu exceptia situatiei in care aceste date vor fi necesare in interes legitim sau ca obligatie legala.
 • Cookies sunt prelucrate potrivit termenelor de retentie descrise in Politica de Cookies.
 • Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii obligatia legala, vor fi prelucrate cu o perioada egala cu perioada in care subzista obligatia legala de prelucrare.
 • Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioada egala cu durata existentei interesului legitim.
 • Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

          IX. PARTAJAM CU CINEVA DATELE DVS.? TERTI DESTINATARI

          Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre departamentul IT, in conditii de securitate si confidentialitate, cu acordarea de garantii adecvate.

          In situatia comunicarii de Newsletter, tert destinatar este providerul de newsletter.  

          Acolo unde este cazul, imputernicitii autorizati ai operatorului sunt departamentele IT si marketing-comunicare.

          Imputernicitii operatorului sunt de asemenea formatorii/trainerii ce sustin cursurile la care v-ati inscris. Operatorul are acorduri de prelucrare cu fiecare dintre acestia.

          Pot fi terti destinatari diferiti furnizori de servicii de analiza a traficului pe site,  furnizori de servicii de marketing si publicitate pe diferite site-uri sau prin aplicatii.

          Totodata, calitate de tert destinatari o au autoritatile de reglementare, avizare, control, pentru emiterea autorizatiilor aferente cursurilor, a monitorizarii activitatii, participarea la examene a reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Calificari, emiterea diplomelor si dupa caz comunicarea de documente necesare desfasurarii activitatii operatorului in conditiile legii.

          Datele cu caracter personal nu sunt partajate cu nicio terta parte in afara celor declarate.

          X. PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

          EURO BEST TEAM nu prelucreaza pe site date cu caracter personal ale minorilor; site-ul nu se adreseaza persoanelor sub 18 ani. In masura in care aveti cunostinta ca date ale copilului dvs. au fost furnizate pe site, ne puteti contacta si vom solutiona cererea dvs. potrivit legii.

          XI. ACCESUL LA DATE

          EURO BEST TEAM  nu dezvaluie date catre terti neautorizati. Accesul la date se face doar de catre persoane autorizate in acest sens si cu limitarea oricarui acces neautorizat la date.

          Operatorul a implementat politici prin care securitatea informatiei este asigurata si a instituit garantii adecvate dupa cum urmeza:

          – a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protectia datelor, in special a reducerii la minimum a datelor, respectiv principiului integritatii si confidentialitatii;

          – a numit un responsabil cu protectia datelor;

          – a stabilit prin proceduri GDPR interne: termene de stocare in functie de natura datelor si scopul prelucrarii, precum si de termene specifice in care datele cu caracter personal trebuie sterse sau revizuite in vederea stergerii.

          XII. SECURITATEA PRELUCRARILOR

          EURO BEST TEAM  a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate si asigura pe site si in companie un nivel adecvat de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice si conform cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in privinta prelucrarilor datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

          EURO BEST TEAM  a elaborat proceduri pentru toate compartimentele si politici de securitate, in vederea prevenirii pierderii, dezvaluirii, modificarii, copierii, distrugerii accidentale sau nelegale a datelor sau a pierderii lor, precum si in vederea limitarii accesului neautorizat la date cu caracter personal.

          XIII. INCALCAREA SECURITATII DATELOR

          Operatorii Asociati si Operatorii Imputerniciti in relatia cu operatorul sunt responsabili pentru anuntarea, evaluarea si documentarea oricaror incidente de securitate si pentru asigurarea masurilor pentru impiedicarea oricaror incalcari de natura sa conduca la un incident de securitate astfel cum este prevazut la art. 4 pargf. 12 din Regulamentul nr. 679/2016 (UE).

          In acest sens, EURO BEST TEAM are incheiate acorduri de prelucrare cu toti operatorii asociati si cu toti operatorii imputerniciti, reglementand inclusiv proceduri de limitare a efectelor incidentelor de securitate.

          XIV. DATA PROTECTION OFFICER – DPO

          EURO BEST TEAM a desemnat un DPO la nivel de companie, ce asigura monitorizarea prelucrarilor in acord cu standardele GDPR si actualizeaza, modifica sau sterge periodic informatiile acolo unde este cazul sau armonizeaza politicile EURO BEST TEAM  in acord cu normele legislative europene si nationale in vigoare.

          Orice cereri in legatura cu prelucrarile de date cu caracter personal adresate EURO BEST TEAM, vor fi facute in atentia DPO pe adresa de e-mail dedicata office@eurobestteam.ro.

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.