Curs Expert Achiziții Publice Online
Acreditat ANC
SEAP/SICAP inclus

COR: 214946

Curs Complet, cu toate Competențele Europene

Despre Curs Expert Achiziții Publice

Curs Expert Achiziţii Publice se adresează care doresc să obțină o specializare în domeniul achizițiilor publice, sau lucrează deja într-un departament și doresc să se perfecționeze, ofertanților care doresc să învețe să analizeze și să clarifice condițiile de participare și de depunere a ofertei, celor care lucrează sau doresc să lucreze în instituții publice si vor să obțină competențe pentru a elabora și gestiona proceduri de achiziții publice. Sunt de asemenea invitați să participe managerii care coordonează și verifică activitățile de achiziții publice. 

Cursul Expert Achiziții Publice este organizat de Euro Best Team din anul 2007, fără întrerupere, și se bucură de succes atât în rândul corporațiilor (instituții publice și private), cât și în rândul persoanelor fizice. Succesul este asigurat de calitatea lectorilor, cât și de conceptul unic: aduce împreună grupuri de ofertanți și contractanți, aspect ce facilitează procesul de înțelegere a domeniului achizițiilor publice. Sunt evidențiate totodată interesele și așteptările de cealaltă parte, astfel încât, în practică, experții de achiziții publice să poată intocmi documentele în mod corect.

Tematica acoperă întreaga arie de competențe aferente standardului ocupațional, precum și aplicațiile practice ce țin de gestionarea platformei SEAP/SICAP. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură Module Tematice şi Aplicaţii Practice

 

• Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) –M.Of. nr. 390/2016;

• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale –M.Of. nr. 391/2016;

• HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice-M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;

• HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale-M.Of. nr.422/6 iunie 2016;

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii -M.Of. nr. 392/2016;

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor, precum şi pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestaţiilor –M.Of. nr. 393/2016;

• Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;

• ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• Noul Sistem al Achizitiilor Publice În România: componenta instituţională (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) şi componenta legislativă, în conformitate cu Directivele Europene 2014;

• Directiva 2014/23/UEa Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);

• Directiva 2014/24/UEa Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice(abrogat Directiva 18);

• Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);

• Legislația specifica in vigoare in domeniul achizițiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004;

• OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA; Strategia națională în domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015).

 

• Modul de completare a formularului de integritate;

• Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;

• Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor;

• Transmiterea în SEAP a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru;

• Transmiterea în S.E.A.P. a contestațiilor si deciziilor;

• Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;

• Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;

• Cumpărarea directa;

• Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;

• Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;

• Utilizarea semnăturii electronice (instalarea semnăturii electronice);

• Criptarea documentelor și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă;

• Anunţul privind consultarea pieţei;

• Publicarea anunţurilor de participare;

• Urmărirea solicitărilor de clarificare adresate de către operatorii economici si modul de formulare si postare a răspunsurilor către aceștia;

• Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;

• Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;

• Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;

• Publicarea în SEAP a planurilor de achiziţii publice;

• Cumpărarea directă. Ponturi privind eficientizarea activităţii de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.

• Anunţul de publicitate. Publicarea în SEAP a notificărilor privind achiziţiile directe realizate offline;

• Încărcarea în sistemul electronic a documentaţiei de atribuire (modul de completare a fişei de date, configurarea DUAE);

• Evaluarea ofertelor de achiziţii publice (întocmirea și publicarea declarației de participare, etapele evaluării ofertelor, deliberarea şi alegerea câştigătorului, publicarea în SEAP a raportului procedurii de atribuire);

• Finalizarea procedurii de achiziție publică și informarea ofertanților.

 

 

• OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificări /speţe;

• Confidentialitatea ofertelor;

• Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate;

• Motive de excludere;

• Termene de evaluare şi reevaluare a ofertelor;

• Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – din perspectiva atât a  procedurii de achizitie ,cât şi de ofertare;

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general;

• Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publică şi sectorială;

• Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;

• Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;

• Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (Ce stă în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);

• Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;

• Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente;

• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;

• Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;

• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;

• Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020;

• Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;

• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;

• Unele particularități privind realizarea unui DUAE;

• Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;

• Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;

• Garanția de participare/buna executie;

• Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;

• Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;

• Efecte;

• Comunicări către ofertanți;

• Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;

• Diverse speţe privind clarificările, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţie publică;

• Capitolele de sancţiuni/penalităţi din contractele de achiziţie publică;

• Indicatori de performanţă, factori de evaluare din documentaţiile de atribuire (speţe).

• Platforma SEAP: scop, rol, structură;

• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor;

• Înregistrarea în SEAP – Aplicație;

• Identificarea procedurilor de interes pe domenii;

• Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;

• Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație;

• Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;

• Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor;

• Fișa de date a achiziției;

• Criteriile de calificare;

• Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea;

• Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei;

• Clarificări, notificări, contestații;

• Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;

• DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției;

• Depunerea ofertei. Criptarea prețului;

• Garanția de participare și deschiderea ofertelor;

• Cereri de clarificări pentru ofertele depuse;

• Asociere, subcontractare, terţi susținători – obligatii, DUAE, criterii de calificare;

• Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării;

• Ofertă ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ;

• Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;

• Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;

• Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE;

• Contestația. Scop și tipuri de abordare;

• Obligațiile autorității contractante;

• Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;

• Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;

• Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;

• Cumpărarea directă;

• Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;

• Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;

• Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;

• Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;

• Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;

• Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;

• Aplicații practice relevante, derivate din situații reale;

• Modul de întocmire si depunere a DUAE de către fiecare participant la procedură;

• Modul de întocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractantă;

• Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;

• Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor.

 

Modul 1: Legislaţie actualizată

Modul 2: SEAP / SICAP

Modul 3: Autorităţi contractante

Modul 3: Autorităţi contractante

Modul 4: Ofertanţi

Beneficii

Program în cursul săptămânii seara, după job, sau în weekend
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Traineri autorizați cu vastă experiență practică, recunoscuți la nivel național
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Expert Achiziții Publice

Certificat Acreditat

Cursul este acreditat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). 

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

 

Competențe Europene

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire.

IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

 

Curs 100% Practic

In cadrul cursului Expert Achiziții Publice sunt experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice achiziţiilor publice, înțelegerea procesului de evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor. Sunt prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor..

Este vizată dezvoltarea abilităților specifice de scriere, monitorizare și evaluare a procedurilor de achiziții publice, oferind înțelegerea unei proceduri de achiziții și dincolo de „baricadă”, prin aplicații practice realizate în echipe mixte – ofertanți și contractanți. Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile.

Lectori Experimentați

Lectorii sunt consultanți experimentați, buni cunoscători ai legislației achizițiilor publice. Dețin o experiență complexă, dobândită atât în ofertare, cât și în evaluarea și gestionare procedurilor de achiziții publice.

Pentru facilitarea înțelegerii întregului proces al achizițiilor publice, tematica și tehnicile de predare vizează și procesul de achiziții publice – dincolo de „baricadă” Materialele de curs sunt permanent actualizate cu legislația și sunt adaptate la predarea în mediul online. Astfel, toate materialele de curs facilitează asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice privind exercitarea profesiei de Expert Achiziții Publice.

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Set Complet de Competenţe recunoscute în Uniunea Europeană

Daniela Mogoș este avocat specializat în domeniul achizițiilor publice, având vastă experiență din partea autorității publice, în activități precum: întocmirea Planului Anual de Achiziții, întocmirea documentației de atribuire, organizarea procedurilor de achiziții publice, lansarea in SEAP/SICAP a anunțurilor de participare, desemnarea ofertelor câștigătoare, avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziții publice. 

Daniela a susținut peste 100 de sesiuni de formare in achiztii publice, atât pentru autorități publice, cât și pentru ofertanți. În prezent, Daniela oferă consultanță marilor operatori economici, în vederea ofertării, dar și instutuțiilor publice pentru elaborarea procedurilor de achiziții. Daniela Mogoș este Membru al Baroului București și este trainer acreditat la nivel european, în domeniul achiziților publice. 

Lector - Daniela Mogoș

Daniela Mogoș este avocat specializat în domeniul achizițiilor publice, având vastă experiență din partea autorității publice, în activități precum: întocmirea Planului Anual de Achiziții, întocmirea documentației de atribuire, organizarea procedurilor de achiziții publice, lansarea in SEAP/SICAP a anunțurilor de participare, desemnarea ofertelor câștigătoare, avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziții publice.

Daniela a susținut peste 100 de sesiuni de formare in achiztii publice, atât pentru autorități publice, cât și pentru ofertanți. În prezent, Daniela oferă consultanță marilor operatori economici, în vederea ofertării, dar și instutuțiilor publice pentru elaborarea procedurilor de achiziții. Daniela Mogoș este Membru al Baroului București și este trainer acreditat la nivel european, în domeniul achiziților publice.

Lector - Anton Hermina Felicia

Hermina Anton este trainer specializat in domeniul Achizitiilor Publice Acreditat ANC și formează experti de achizitii publice atât in randul ofertantilor, cat si in randul contractantilor. Cursurile ei sunt permanent actualizate cu legislatia in vigoare, documentate, pline de informație valoroasă și exerciții utile care facilitează procesul de deprindere a competentelor si abilităților necesare formarii expertilor de achiziții publice. Activitatea de zi cu zi implică elaborarea de proceduri de achiziții publice pentru autorități publice, dar și evaluarea ofertelor.

Atitudinea prietenoasă și plină de energie transformă fiecare sesiune de curs într-o experiență memorabilă. Hermina este licențiată în drept și de-a lungul carierei a urmat numeroase cursuri și specializare în domenul achizițiilor publice, atât în țară, cât și în străinătate.

Hermina pregătește experți în domeniul achizitiilor publice de mai bine de 10 ani, este un trainer excelent pe care il recomandăm tuturor celor care doresc să isi extinda domeniul cunoașterii în domeniul achizițiilor publice, ofertanți sau contractanți. 

Un curs de achiziții publice 100% practic și interactiv

Cursurile de achiziții publice organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică.

Curs Expert Achiziții Publice este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. la Cursul de Expert Achiziții Publice a avut până în prezent peste 3500 de participanți, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Expert Achiziții Publice Acreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate de lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Manager Resurse Umane este unul dintre cele mai apreciate cursuri resurse umane, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de achiziții publice, se pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat si aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursurile de achiziții publice organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best Team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

 

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.